نمای بازار
کل بورس 1753642.79
شاخص کل بورس 6563.78
کل فرا بورس 18160
شاخص کل فرا بورس 95.20
کل هم وزن 478682.06
شاخص کل هم وزن 4319.00
حجم کل بورس و فرابورس 320409.288
 • وتجارت
  بانك تجارت 2,832.42 M
 • وبصادر
  بانك صادرات ايران 2,744.81 M
 • وپارس
  بانك‌پارسيان‌ 1,026.10 M
 • وبملت
  بانك ملت 209.56 M
 • فولاد
  فولاد مباركه اصفهان 893.26 M
 • وبصادر
  بانك صادرات ايران 2,744.81 M
 • ولپارس
  ليزينگ پارسيان 337.13 M
 • وتجارت
  بانك تجارت 2,832.42 M
 • فولاد
  فولاد مباركه اصفهان 893.26 M
 • وپارس
  بانك‌پارسيان‌ 1,026.10 M
 • وبصادر
  بانك صادرات ايران 2,744.81 M
 • وتجارت
  بانك تجارت 2,832.42 M
 • وپارس
  بانك‌پارسيان‌ 1,026.10 M
 • فولاد
  فولاد مباركه اصفهان 893.26 M
 • ذوب
  سهامي ذوب آهن اصفهان 488.56 M
 • وتجارت
  بانك تجارت 2,832.42 M
 • وبصادر
  بانك صادرات ايران 2,744.81 M
 • وپارس
  بانك‌پارسيان‌ 1,026.10 M
 • فولاد
  فولاد مباركه اصفهان 893.26 M
 • ذوب
  سهامي ذوب آهن اصفهان 488.56 M
تقویم